Wszystkie prace powinny składać się z następujących plików:
– list przewodni,
– oświadczenie autorów,
– tekst podstawowy z objaśnieniami rycin na końcu,
– tabele,
– ryciny.

All submissions should be prepared with the following files:
– Cover Letter
– Authors statement
– Main text with figures legends in the end
– Tables
– Figures