Oryginalny artykuł naukowy

Manuskrypt w tej kategorii opisuje wyniki badań przeprowadzonych w oryginalnym, szerokim obszarze powiązanym z rehabilitacją, fizjoterapią, ortopedią i neurofizjologią jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. Manuskrypt powinien być przedstawiony w formie streszczenia (limit 250 słów) i tekstu głównego (Strona tytułowa, Streszczenie, Wprowadzenie, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Podziękowania, Konflikt interesów, Piśmiennictwo oraz Objaśnienia rycin). W sekcji Dyskusja należy zaprezentować stwierdzenia dotyczące znaczenia i nowości tych badań. Ponadto w pracy należy zawrzeć ograniczenia przeprowadzonych badań. Streszczenie musi być zestruturyzowane i zawierać: Wstęp, Cel, materiał i metody, wyniki i wnioski. Rękopis nie może przekroczyć długości 2700-3000 słów (bez strony tytułowej, streszczenia i piśmiennictwa) i zawierać nie więcej niż 8 tabel i / lub rycin. Ilość przypisów nie powinna przekraczać 45. Ten rodzaj artykułu powinien zawierać procedury statystyczne.

Raporty z badań

Manuskrypt w tej kategorii może przedstawiać wyniki badań z udziałem małej próby, przedstawienie nowych metod, należy opisać wstępne ustalenia lub badania replikacji. Manuskrypt musi mieć tą samą formę co pełnej długości manuskrypt. Raport z badań nie powinien zaigrać mniej niż 2000 słów (z wyłączeniem strony tytułowej, streszczenia oraz piśmiennictwa) i może zawierać do 3 tabel i / lub rycin. Ilość przypisów nie powinna przekraczać 25. Ten rodzaj artykułu powinien zawierać procedury statystyczne.

Studium przypadku

Artykuł ten analizuje studium przypadku, forma jakościowych badań opisowych, który jest używany, aby przeanalizować pojedyncze przypadki, małe grupy uczestników, lub grupy jako całości. Naukowcy zbierają dane dotyczące uczestników badania i bezpośrednich obserwacji, wywiadów, protokołów testów oraz egzaminów. Manuskrypt musi spełniać te same wymogi formatu jak pełnej długości rękopis. Studium przypadku powinno zawierać do 2700 słów (z wyłączeniem strony tytułowej, streszczenia oraz piśmiennictwa) i może zawierać do 3 tabel i / lub rycin. Liczba piśmiennictwa nie powinna przekraczać 25.

Artykuł przeglądowy

Artykuł ten powinien opisywać najnowsze postępy w dziedzinach należących do zakresu czasopisma. Artykuł przeglądowy nie może przekraczać 2700-3000 słów (z wyłączeniem strony tytułowej, streszczenia i piśmiennictwa) i zawierać nie więcej niż 10 tabel i / lub rycin. Autorzy są zachęcani do ograniczenia ilości tabel i rycin do podstawowych danych, które nie mogą być opisane w tekście. Liczba piśmiennictwa nie powinna przekraczać 60.
Wytyczne/Zalecenia
Wytyczne powinny być do 2000 słów (z wyłączeniem strona tytułowa, streszczenie oraz referencje) i może zawierać do 3 stoły i / lub cyfr. Liczba odniesień nie powinna przekraczać 25.

Original Papers
Manuscripts in this category describe the original results from the field of rehabilitation, physiotherapy, orthopaedics and neurophysiology as well as topics dealing with diagnostic and treatment of the sport related traumas. The manuscript should be presented in the format of Summary (250-word limit) and Main text (Title page, Summary, Introduction, Aim, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgments, Conflict of Interest, References and Figure Legends). In the Discussion section, statements regarding the importance and novelty of the study should be presented. In addition, the limitations of the study should be articulated. The abstract must be structured and include: Introduction, Aim, Material and Methods, Results and Conclusions. Manuscripts cannot exceed 2700-3000 words in length (excluding title page, abstract and references) and contain no more than a combination of 8 tables and/or figures. The number of references should not exceed 45. This type of article should include statistical procedures.

Research Reports
Manuscripts in this category may present results of studies involving small sample sizes, introduce new methodologies, describe preliminary findings or replication studies. The manuscript must follow the same format requirements as full length manuscripts. Brief reports should be not less than 2000 words (excluding title page, abstract and references) and can include up to 3 tables and/or figures. The number of references should not exceed 25. This type of article should include statistical procedures.

Case Studies
This guide examines case studies, a form of qualitative descriptive research that is used to look at individuals, a small group of participants, or a group as a whole. Researchers collect data about participants using participant and direct observations, interviews, protocols, tests, examinations of records, and collections of writing samples. Starting with a definition of the case study, the guide moves to a brief history of this research method. Using several well documented case studies, the guide then looks at applications and methods including data collection and analysis. A discussion of ways to handle validity, reliability, and generalizability follows, with special attention to case studies as they are applied to composition studies. Finally, this guide examines the strengths and weaknesses of case studies. The manuscript must follow the same format requirements as full length manuscripts. Case Studies should be up to 2700 words (excluding title page, abstract and references) and can include up to 3 tables and/or figures. The number of references should not exceed 25.

Review Papers
These articles should describe recent advances in areas within the Journal’s scope. Review articles cannot exceed 2700-3000 words length (excluding title page, abstract and references) and contain no more than a combination of 10 tables and/or figures. Authors are encouraged to restrict figures and tables to essential data that cannot be described in the text. The number of references should not exceed 60.

Guidelines
Guidelines should be up to 2000 words (excluding title page, abstract and references) and can include up to 3 tables and/or figures. The number of references should not exceed 25.