Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS publikują artykuł oryginalne – 2700-3000 słów, raporty z badań – nie mniej niż 2000 słów, artykuły przeglądowe – 2700-3000 słów, komunikaty o wynikach badań – do 1500 słów, studium przypadku – do 2700 słów oraz Wytyczne/Zalecenia w języku angielskim oraz polskim. Angielska wersja oraz polskie streszczenie sa obowiązkowe. Powinny one być zorganizowane w następujący sposób: strona tytułowa, streszczenie, wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, podziękowania, deklaracja konfliktu interesów, piśmiennictwo oraz objaśnienia rycin. Wszystkie Prace powinny być napisane czcionką Calibri lub Times New Roman z podwójnym odstępem, marginesy 2,5 cm (1 cal) ze wszystkich stron. Dokumenty powinny być zapisane w formacie DOC lub DOCX. Strony powinny być ponumerowane kolejno, zaczynając od strony tytułowej.

Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS publishes Original Article – 2700-3000 words, Research Report – not less than 2000 words, Review Article – 2700-3000 words, Short Communication – up to 1500 words, Case Study – up to 2700 words and Guidelines in English and Polish version. English version and polish abstract are obligatory.They should be organized as follows: Title page, Summary, Introduction, Aim, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgments, Conflict of Interest, References and Figure Legends. All manuscripts should be typed in Calibri or Times New Roman font and double spaced with a 2.5 cm (1 inch) margin on all sides. They should be saved in DOC or DOCX format. Pages should be numbered consecutively, beginning with the title page.