OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI W KWARTALNIKU. WYPEŁNIONY ORAZ PODPISANY DRUK OŚWIADCZENIA PROSIMY PRZESŁAĆ WRAZ Z ARTYKUŁEM NA ADRES REDAKCJI (W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, STĄD DOPUSZCZANY JEST SKAN PODPISU).

REQUIRED DECLARATION FOR PUBLICATIONS IN QUARTER. COMPLETED AND SIGNED PRINT STATEMENTS MUST BE TRANSMITTED WITH THE ARTICLE ON THE ADDRESS OF THE EDITOR (IN THE ELECTRONIC FORM, THE COURT IS SIGNED BY THE SIGNATURE).