W manuskrypcie należy używać stylu cytowania piśmiennictwa ”Harvard”.
Porządek zamieszczania w rozdziale Piśmiennictwo nazwisk autorów, tytułu artykułów oraz nazwy czasopisma z podaniem rocznika, wolumenu i stron jest alfabetyczny. Nazwiska wszystkich autorów pojedynczej pracy są wymieniane. Autorzy prac powinni być wymienieni w tekście zgodnie z datą publikowanej pracy w porządku chronologicznym (przykład Boileau i wsp. 2009; Boileau i wsp. 2010; Butt i Charalambous 2012) w (okrągłych) nawiasach. Należy sprawdzić w liście prac w rozdziale Piśmiennictwo właściwy porządek cytowania pracy łącznie z rokiem, wolumenem, stronami od-do.
Przykład:
Elhassan, B., Bishop, A., Shin A., Spinner, R. (2010) ‘Shoulder tendon transfer options for adult patients with brachial plexus injury.’ J Hand Surg Am., 35 (7), str. 1211-1219.

Artykuł z czasopisma:
Elhassan, B., Bishop, A., Shin A., Spinner, R. (2010) €˜‘Shoulder tendon transfer options for adult patients with brachial plexus injury.’ J Hand Surg Am., 35 (7), str. 1211-1219.

Książki:
Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Moore, P.K. Pharmacology. 5th Ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003.
Phillips, S.J., Whisnant, J.P. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd Ed. New York: Raven Press; 1995, str. 465-478.

All manuscript’s should use the ‘Harvard’ style for References.
The order of authors in References list is alphabetical, all authors of a single paper are mentioned, Authors should be cited in the text as they appear according to the year of presented papers as follows (example) (Boileau et al. 2009; Boileau et al 2010; Butt and Charalambous 2012) in (round) brackets. Please check in your list the proper fashion of citation including year (in a proper place), pages from-to.
Elhassan, B., Bishop, A., Shin A., Spinner, R. (2010) ‘Shoulder tendon transfer options for adult patients with brachial plexus injury.’ J Hand Surg Am., 35 (7), pp. 1211-1219.

Examples:
Article from journal:
Elhassan, B., Bishop, A., Shin A., Spinner, R. (2010) ‘Shoulder tendon transfer options for adult patients with brachial plexus injury.’ J Hand Surg Am., 35 (7), pp. 1211-1219.

Books:
Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Moore, P.K. Pharmacology. 5th Ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003.
Phillips, S.J., Whisnant, J.P. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd Ed. New York: Raven Press; 1995. pp. 465-478.