Poniższe zasady ustanowione zostały zgodnie z nowymi kryteriami i zasadami oceny czasopism naukowych przedstawionymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa dostępnymi na stronie internetowej.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „ double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub od rzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pd

The following principles have been established in accordance with the new criteria and principles for the evaluation of scientific journals submitted by the Ministry of Science and Higher Education on the website.

Main rules of reviewing the scientific publications
1. At least two independent Reviewers are asked for review and they should not represent the same
affiliation as Authors
2. In cases of Authors outside of Poland, one of the Reviewers should be affiliated in institution
different as the Author belongs to
3. The recommended model of reviewing and is so called double-blind review process when both
Author and Reviewers do not know their personalities
4. In other cases the Reviewer must sign the declaration on any conflict of interests between the
Author and the Reviewer including;
a) direct relationship, familiar coincidence, law relationships, personal conflict
b) direct occupational relationships
c) direct scientific cooperation during last two years before the reviewing process
5. The Review must be in a written form and should be finished with conclusion regarding
acceptation of the paper for publication or its rejection
6. Rules of qualification or rejection the paper for publication as well as the reviewers form must be
published on the journal’s website
7. Names of Reviewers are confidential but ones a year the Editorial Board publishes the list of
cooperating reviewers