Wszystkie ilustracje, wykresy, rysunki lub fotografie są określane jako ryciny i muszą być przesłane jako oddzielne pliki przy składaniu rękopisu. Ryciny powinny być ponumerowane kolejno cyframi arabskimi. Powinny one być zawsze cytowane w tekście (np. rycina 3) w kolejności numerycznej. Ryciny do publikacji należy składać wyłącznie w wysokiej rozdzielczości TIFF lub EPS Format (minimum 300 dpi). Każda figura powinna być oczywista bez odwoływania się do tekstu z zwięzłą, ale jasną legendą. Wszystkie symbole i skróty stosowane na rycinie muszą być wyjaśnione, o ile nie są one powszechnymi skrótami albo zostały zdefiniowane w tekście. Opisy rycin muszą być zawarte tekście głównym po spisie literatury.

Kolory rycin

Ryciny i fotografie zostaną odtworzone w pełnym kolorze w internetowym wydaniu czasopisma. W wydaniu papierowym, wszystkie dane i fotografie zostaną odtworzone jako czarno-białe.

All illustrations, graphs, drawings, or photographs are referred to as figures and must be uploaded as separate files when submitting a manuscript. Figures should be numbered in sequence with Arabic numerals. They should always be cited in text (e.g. figure 3) in consecutive numerical order. Figures for publication must only be submitted in high-resolution TIFF or EPS format (minimum 300 dpi resolution). Each figure should be self-explanatory without reference to the text and have a concise but descriptive legend. All symbols and abbreviations used in the figure must be defined, unless they are common abbreviations or have already been defined in the text. Figure Legends must be included after the reference section of the Main Text.

Colour figures
Figures and photographs will be reproduced in full colour in the online edition of the journal. In the paper edition, all figures and photographs will be reproduced as black-and-white.