Skróty powinny być zdefiniowane przy pierwszej wzmiance, umieszczając skrót w nawiasie po pełnym tekście. Należy utrzymywać spójności skrótów w całym artykule. Należy unikać stosowania skrótów w tytule i streszczeniu. Skróty mogą być stosowane w tabelach i figurach, jeśli są one wyjaśnione w przypisach tabeli i rycinach.

Abbreviations should be defined at first mention, by putting abbreviation between brackets after the full text. Ensure consistency of abbreviations throughout the article. Avoid using them in the title and abstract. Abbreviations may be used in tables and figures if they are defined in the table footnotes and figure legends.