Streszczenie nie powinno przekraczać 250 słów i powinno być podzielone na oddzielne sekcje: Wprowadzenie, Cel, Materiał i metody, Wyniki i Wnioski. Powinno być zwięzłe oraz wskazywać znaczące wyniki. Streszczenie powinno zawierać od 3 do 6 słów kluczowych. Powinny one odzwierciedlać główny temat artykułu (unikać słów wykorzystanych już w tytule).

The abstract should not exceed 250 words and should be structured into separate sections: Introduction, Aim, Material and Methods, Results and Conclusions. It should concisely state the significant findings without reference to the rest of the paper. The abstract should be followed by a list of 3 to 6 Keywords. They should reflect the central topic of the article (avoid words already used in the title).