Pierwszej strona maszynopisu powinna zawierać tytuł artykułu, pełne imiona i nazwiska autorów bez stopni i tytułów, afiliacje autorów z miastem i krajem oraz tytuł skrócony nieprzekraczający 40 liter wraz ze spacjami. Pierwsza strona powinna również zawierać dane autora do korespondencji: pełny adres pocztowy, adres e-mail oraz numery telefonu i faksu.

The first page of the manuscript should contain the title of the article, authors’ full names without degrees or titles, authors’ institutional affiliations including city and country and a running title, not exceeding 40 letters and spaces. The first page should also include the full postal address, e-mail address, and telephone and fax numbers of the corresponding author.