Tabele powinny być zamieszczone na oddzielonych arkuszach od tekstu (każda tabela na oddzielnej kartce). Powinny one być ponumerowane cyframi arabskimi. Tabele powinny zawsze być cytowane w tekście (np. Tabela 2) w kolejności numerycznej. Każda tabela powinna zawierać obowiązkowy, zwięzły tytuł wyjaśniający oraz legendę objaśniającą. Odsyłacze do tabeli powinny być wpisane poniżej tabeli. Nie należy stosować zasady pionowe. Tabele nie powinny powielać wyników prezentowanych gdzie indziej w tekście (np. na rycinach).

Tables should be typed on sheets separate from the text (each table on a separate sheet). They should be numbered consecutively with Arabic numerals. Tables should always be cited in text (e.g. Table 2) in consecutive numerical order. Each table should include a compulsory, concise explanatory title and an explanatory legend. Footnotes to tables should be typed below the table body and referred to by superscript lowercase letters. No vertical rules should be used. Tables should not duplicate results presented elsewhere in the manuscript (e.g. in figures).